Algemene Voorwaarden

1.Definities
1.1 Afnemers – derden in opdracht van wie EZPress® News Distribution (EZPress®) diensten levert, waaronder begrepen het distribueren van door afnemers aangeleverde persberichten en andere persmaterialen onder geselecteerde media per e-mail, fax of post, het plaatsen van aangeleverd nieuws op de website EZPress.eu, het leveren van persknipsels, verstrekken van media-advies in de ruimste zin.
1.2 Cliënt – De wederpartij van EZPress®.
1.3 EZPress® – Geregistreerde handelsnaam van Steijger Communications BV, gevestigd te Koolwitje 6, 3892 GA Zeewolde.

2.Algemeen
2.1 Alle overeenkomsten en overige betrekkingen tussen EZPress® en cliënt, betreffende de onder 1.1 genoemde diensten, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
2.2 Overeenkomsten komen pas tot stand nadat cliënt zich heeft geregistreerd via de website van EZPress® en de jaarlijkse registratiekosten heeft voldaan.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op gebruikers van de website EZPress® die gebruikmaken van de dienst voor gratis plaatsing van nieuwsberichten op de website van EZPress®.
2.4 Algemene voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.5 Aanbiedingen van EZPress® zijn geheel vrijblijvend. De inhoud van folders, brochures en ander promotiemateriaal zijn onder voorbehoud en binden EZPress® niet.

3.Distributie en plaatsing
3.1 Cliënt dient het te distribueren of te plaatsen persbericht via de procedure op de website van EZPress® aan te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De persberichten die cliënt ter distributie of plaatsing aanbiedt dienen vrij te zijn van commercieel getinte of verkoopbevorderende uitingen. Persberichten kunnen als spam aangemerkt worden indien de boodschap vooral een commercieel doel heeft. Zo'n doel is niet alleen het verkopen van een product, maar ook louter het promoten van een bedrijf, instelling of organisatie. Persberichten van informatieve aard, gestuurd aan journalisten die met het onderwerp bezig zijn, zijn in beginsel geen spam (OPTA, Spamverbod 1 oktober 2009).
3.3 EZPress® is te allen tijde gerechtigd om aangeleverd materiaal te weigeren, zonder schadeplichtig jegens cliënt te worden. EZPress® zal cliënt terstond van deze weigering schriftelijk op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.

4.Klachten
4.1 Klachten over enige door EZPress® geleverde diensten dienen zo spoedig mogelijk, binnen 3 werkdagen na het aanleveren van het materiaal, schriftelijk door cliënt aan EZPress® te worden gemeld.
4.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3 Ingeval van onvolkomenheden heeft EZPress® het recht binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.Prijzen
5.1 Op de diensten van EZPress® zijn de gebruikelijke door EZPress® te hanteren vergoedingen van toepassing, tenzij er schriftelijk een andere vergoeding is overeengekomen.
5.2 EZPress® is gerechtigd de vergoedingen voor haar diensten jaarlijks aan te passen met de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) als uitgangspunt.
5.3 EZPress® is bovendien gerechtigd halfjaarlijks zonodig vergoedingen eenzijdig aan te passen na schriftelijke aankondiging aan geregistreerde gebruikers.
5.4 Alle door EZPress® gehanteerde prijzen, vergoedingen en tarieven zijn exclusief BTW.

6. Duur
6.1 Verbintenissen met EZPress® worden voor een jaar aangegaan en worden telkens stilzwijgend met twaalf maanden verlengd.
6.2 Verbintenissen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. Opzegging van de verbintenis geschiedt schriftelijk uiterlijk twee maanden voor de expiratiedatum.
6.3 Credits zijn van onbeperkte duur. Bij opzegging van het account vervallen de ongebruikte credits en worden niet terugbetaald.

7. Betaling
7.1 Gebruikers van EZPress® diensten, online plaatsing en distributie behorende bij een respectievelijk EZPress® Online Account en EZPress® Business Account, betalen daarvoor bij voorkeur door middel van SaferPay™ en iDeal. Ook is levering op rekening mogelijk. Echter vindt dienstverlening dan pas plaats nadat de factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen is voldaan. Na het verstrijken van de termijn is de client, zonder dat ingebrekenstelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
7.2 Voor EZPress® diensten behorende bij een EZPress Corporate Account geschiedt de betaling op factuurbasis. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door cliënt te zijn voldaan. Na het verstrijken van de termijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Cliënt verleent EZPress® onbeperkte licentie om het door cliënt aangeleverde materiaal op de in deze overeenkomst bedoelde wijze in de ruimste zin openbaar te maken en aan derden ter verveelvoudiging en openbaarheid te verstrekken.
8.2 Cliënt vrijwaart EZPress® tegen eventuele aanspraken door derden ter zake het door cliënt aangeleverde materiaal en staat er voor in dat hij de exclusief rechthebbende is van het materiaal dat hij ter openbaring aanlevert.
8.3 Cliënt verleent aan EZPress® het recht ter zake van het aangeleverde materiaal voor bovengenoemde doeleinden aan derden sublicenties te verlenen en verveelvoudigingen aan derden te verschaffen.

9. Aansprakelijkheid
Anders dan schade te wijten aan opzet of grove schuld, is EZPress® niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of andere verplichting jegens cliënt. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en is beperkt tot de hoogte van de factuur ter zake.

10. Overmacht
10.1 EZPress® is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan hem zijn toe te rekenen, waaronder begrepen en niet beperkt tot gewelddadige of politieke conflicten en acties,
arbeidsconflicten bij EZPress® personeel of bij derden die diensten aan EZPress® leveren, natuurrampen,
boycotacties, stakingen, vertragingen of andere onvolkomenheden bij derden van wie EZPress® op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in communicatieverbindingen, energievoorziening, of apparatuur en software in gebruik bij EZPress® of enige dienst die derden aan EZPress® leveren.
10.2 Gedurende de periode dat EZPress® wegens een niet toerekenbaar tekort voor een periode langer dan één maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel EZPress® als cliënt bevoegd de overeenkomst doormiddel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

11. Slotbepaling
Op betrekkingen tussen cliënt en EZPress® is Nederlands recht van toepassing.

EZPress® News Distribution- Zeewolde 2020

Onze Partners: