Ontwikkelplan: kansen voor de ontwikkeling van een regionaal warmtenet Harderwijk en Zeewolde

Foto:

Zeewolde , 21 April 2022 /EZPress/ - Het hyperscale datacentrum biedt kansen voor de ontwikkeling van een regionaal warmtenet. Dat blijkt uit het ontwikkelplan dat aan de colleges van Harderwijk en Zeewolde is aangeboden. Woningen en andere gebouwen in Zeewolde en een groot deel van Harderwijk kunnen aangesloten worden op het warmtenet. Heel Zeewolde en een groot deel van Harderwijk kan dan van aardgas af, passend bij de doelstelling Nederland als aardgasvrije samenleving in 2050.

De mogelijke komst van een hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde is voor de gemeenten Zeewolde en Harderwijk en provincies Flevoland en Gelderland aanleiding geweest om de haalbaarheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken. In dit regionale warmtenet kan de warmte die vrijkomt uit het datacenter nuttig hergebruikt worden als warmtebron voor woningen en bedrijven.

Ontwikkelplan wordt nog niet vastgesteld
De colleges van B&W van Zeewolde en Harderwijk hebben respectievelijk, in december 2020 en in januari 2021, ingestemd met de bestuursopdracht om een ontwikkelplan op te stellen. In dit plan wordt de haalbaarheid van het gebruik van restwarmte van het datacenter in een regionaal warmtenet onderzocht. Als gevolg van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en de recente ontwikkelingen voor de komst van het datacenter willen de huidige colleges enkel kennisnemen van het ontwikkelplan. Besluiten over een eventueel vervolg van het onderzoek willen zij overlaten aan de nieuwe colleges.

Resultaten ontwikkelplan
Uit de eerste onderzoeken en globale doorrekeningen blijkt dat er kansen zijn voor de ontwikkeling van een regionaal warmtenet. Woningen en andere gebouwen in Zeewolde en een groot deel van Harderwijk kunnen vanaf de oplevering van de eerste datahal in de loop der jaren aangesloten worden op het nog te ontwikkelen warmtenet. Daarmee kan heel Zeewolde en een groot deel van Harderwijk van het aardgas af, passend bij de doelstelling Nederland als aardgasvrije samenleving in 2050. Belangrijk is wel om te beseffen dat het ontwikkelplan is geschreven in het afgelopen jaar, waarin het aannemelijk was dat een datacenter gerealiseerd kon worden. Het vervolg van dit onderzoek is sterk afhankelijk van de komst van het datacenter.

Vervolgstappen
De huidige colleges van Harderwijk en Zeewolde hebben het ontwikkelplan ter kennisname aangenomen. Een eventueel vervolg wordt overgelaten aan de nieuwe colleges.
Het opgaveteam wacht de huidige ontwikkelingen rondom het datacenter even af. Als er meer duidelijkheid komt vanuit Meta dan wel met de vorming van het nieuwe college gaat het opgaveteam graag in gesprek om het ontwikkelplan aan de nieuwe colleges en de nieuwe raden toe te lichten.

Ontwikkelplan inzien
Van het ontwikkelplan is een publieksversie opgesteld, die vrijwel gelijk is aan het ontwikkelplan. Een aantal financiële gegevens, die in het kader van inkoop en aanbesteding niet openbaar gemaakt kunnen worden, staan niet in deze versie. Daarnaast zijn enkele technisch/financiële begrippen iets uitgebreider toegelicht. De publieksversie van het ontwikkelplan is vanaf 21 april in te zien via www.zeewolde.nl/datapark.


//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: