Complimenten en zorgen bij inspecties over jeugdbescherming

Den Haag, 06 Juli 2021 /EZPress/ - Maandag ontvingen de accounthoudende regio’s van de gecertificeerde instellingen hun voortgangsrapportage `Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de IGJ en Inspectie JenV. In 8 van de 12 bovenregionale verbanden is duidelijk verbetering te zien, in 4 gaat het nog niet zo goed.

De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) en en de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) toetsen of er tijdig een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en passende hulp is.

Bovenregionale rapporten
8 van de 12 bovenregionale verbanden hebben voldoende progressie gemaakt, hebben nog enkele aandachtspunten of scoren goed. De inspecties complimenteren de accounthouders, de jeugdzorginstellingen en de gecertificeerde instellingen over de bereikte resultaten. Er zijn goede stappen gezet. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen: in 4 bovenregionale verbanden is onvoldoende tempo in de verbeteringen. De inspecties starten in de regio’s die binnen de bovenregionale verbanden vallen verscherpt toezicht op de instellingen. De inspecties bundelden in een landelijk rapport aanbevelingen voor het rijk, gemeenten en instellingen (zie onderaan dit bericht).

Intensief toezichtstraject
In het najaar van 2019 oordeelden de inspecties in het rapport `Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd` en het signalement `Jeugdbeschermingsketen in gevaar` dat de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werd uitgevoerd niet acceptabel was. De inspecties oordeelden dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid nam om kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling werden bedreigd. Daarnaast constateerden zij structurele problemen die ertoe leidden dat de jeugdbeschermingsketen maximaal onder druk stond. De inspecties vonden dat er direct stappen moesten worden gezet om kwetsbare kinderen zonder vertraging hulp te bieden. Hierop hebben de inspecties een intensief toezichtstraject ingezet, dat zoals gezegd verbeteringen op gang heeft gebracht.

Doorbraakaanpak
Rijk, gemeenten en ketenpartners hebben vervolgens een doorbraakaanpak ontwikkeld: per kind wordt passende hulp beschikbaar gesteld. Jeugdbeschermers worden daarbij zoveel mogelijk ontzorgd zodat zij minder tijd kwijt zijn aan het vinden van passende jeugdhulp. Deze onorthodoxe actiegerichte aanpak werpt haar vruchten af. In veel regio’s heeft de doorbraakaanpak eraan bijgedragen dat voor kinderen met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel tijdig een vaste jeugdbeschermer wordt toegewezen, tijdig een gedragen koers is uitgezet en dat tijdig passende hulp wordt ingezet die leidt tot het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk het verminderen van het recidive risico.

Landelijk beeld
De uitdagingen in de jeugdbescherming blijven nog steeds groot. Het is een beroep met veel verantwoordelijkheid en jeugdbeschermers verdienen volle rugdekking van hun organisaties en gemeenten zodat zij hun werk in vaak lastige omstandigheden goed kunnen uitvoeren. Gemeenten en gecertificeerde instellingen doen er samen met jeugdhulporganisaties alles aan om het primair proces – het werk rond het gezin en de jeugdbeschermer - zo eenvoudig mogelijk te maken en te ontdoen van overbodige administratieve lasten.

Reactie VNG
De VNG hoopt dat de aandacht voor het verantwoordelijke beroep van jeugdbeschermer ten goede komt aan de beroepsgroep. Daarnaast willen we benadrukken dat we nog steeds te maken hebben met systeemknelpunten. Een verbetering van de samenwerking tussen gemeenten, gecertificeerde instellingen, wijkteams, jeugdhulp, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zal een positieve uitwerking hebben, ook op het werk op de werkvloer.

In het Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming wordt een geheel nieuwe manier van werken gepresenteerd. Het regionale veiligheidsteam dat hierin is gepresenteerd is een integratie van het werk van de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. De VNG is graag bereid zich in te zetten om deze integratie verder te brengen. Meer eenvoud in het stelsel zal kind, gezin en jeugdbeschermer ten goede komen. We bedanken de inspecties voor de intensieve rapportages.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: