Proefneming zeewater sedimentatie Koehool

Foto:
Jacob Brandsma (Eigen foto)

Kwelder aanwas lagune Waddenzee te berekenen

Sneek, 08 Oktober 2020 /EZPress/ - Het ingediende plan om met een reeks eilanden tussen Koehool en Lauwersoog een natuurlijke kwelder zone te realiseren met zachte dijkversterking is ingediend bij het Wetterskip en de inspraakronde is afgesloten. De plannen zijn door Provinciebestuur Fryslan voorgelegd aan de commissie MER milieu effect rapportage. Inmiddels wil Jacob Brandsma zijn intenties onderbouwen om door een sedimentatie steekproef de aanwas per getijde beweging te bepalen en de verwachte jaarlijkse ophoging te berekenen.

Bij hoogwater d.d. 10 oktober 2020 om 14.50uur zal bij Koehool een jerrycan met zeewater worden gevuld van waaruit op kantoor in Sneek in een paar maatcilinders worden gevuld tot een kolomhoogte van 31cm (1000ml). Per uur zal vervolgens de sedimentatie worden vastgelegd tot na 4 uur. Dit is een praktisch haalbare periode om in de getijdendynamiek zeewater vast te houden gevolgd door gecontroleerde afstroming van 30cm per uur voor de 4 uren die erop volgen. Gerekend wordt met een waterkolomamplitude van 120cm per tij wisseling.

De lagune zal in dit plan worden omringd door zomerdijken tot een hoogte van 2,5m boven de zeebodem met horizontaal kantelbare sluisdeuren voor instroming bij opkomend tij. Bij hoogwater worden die gesloten. De afstroom kan worden gereguleerd door een balgstuwconstructie van 2,3 m hoog die 4 uur na hoogtij 0,5 cm per minuut daalt voor de volgende 4 uur zodat sedimentatie optimaal wordt vastgehouden. In 8 uur is de cyclus voltooid en de balgstuw kan dan omhoog worden gebracht voor de volgende getijde beweging.

De ringdijken van de eilanden dienen uiteindelijk op delta hoogte te komen maar in de aanleg kan met 3 m worden volstaan en de slibaangroei werkt dan al. Gewonnen sedimentatie kan geleidelijk tegen de dijken worden aangewerkt tot een glooiende dijk breed 200 m, hoog 7 m boven NAP wordt behaald.

De huidige zeedijk kan worden verzacht door er gewonnen sediment materie tegen aan te werken zodat ook hier een glooiende oever wordt gemaakt breed 200 m hoog 7 m. De harde zeewering wordt dus ingepakt met overvloedig aangevoerd slik door de zee zelf. Gaat waarschijnlijk goedkoper uitpakken dan met vrachtwagens de enorme vereiste hoeveelheden zand aan te voeren. Het plan voorziet in een uitbundige realisatie van kwelder natuur met een dubbele zeewering op de aan te leggen eilanden en tegen de huidige zeewering aan op de gewenste hoogte. De eilanden zelf bieden kansen voor toerisme, kuuroorden, natuurinclusieve landbouw en veehouderij met passende bewoning. Gezien de prijzen van onroerend goed op de Waddeneilanden is het aannemelijk dat hier gezonde belangstelling voor zal bestaan. Een coöperatie als concessienemer van de overheid kan door publiek/private samenwerking initiatieven nemen en tot realisatie komen.

Zaterdag 10 oktober 2020 vertrek Sneek om 13.00 uur. Belangstellenden kunnen zich melden.

//Einde bericht

Dit is een orinieel persbericht EZPress News Distribution www.ezpress.eu

Links:
Link voor updates Proefneming zeewater sedimentatie Koehool

Contactinformatie
OZONTANDZORG
T: +31515760800
E: klik hier


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: