Nieuw beleidsprogramma over cultuureducatie

Den Haag, 07 Augustus 2020 /EZPress/ - Overheden, instellingen en scholen gaan opnieuw samenwerken binnen het beleidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024. Er is extra ruimte voor kansengelijkheid, vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en mbo.

In de derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee wordt in Nederland voor een lange periode gewerkt aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs en is het onderwijs voorbereid op de aankomende curriculumvernieuwing.

Cofinanciering
Ten behoeve van de culturele instellingen is er jaarlijks € 13,5 miljoen rijkssubsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), waarbij er cofinanciering dient te komen vanuit de direct betrokken 39 grotere gemeenten en 12 provincies. De scholen houden hun cultuurbudget, maar de MBO Card verdwijnt.

Kansengelijkheid en komende curriculumvernieuwing
Bij de meerjarige FCP-subsidies ten behoeve van de samenwerking tussen instellingen en scholen is er aandacht voor het vergroten van de kansengelijkheid bij leerlingen. De relatie tussen hen dient voorts gestoeld te zijn op een onderwijskundige visie op cultuureducatie en de culturele ontwikkeling van het kind centraal te stellen. Het doel is ook om de cultuur in het onderwijs te verbeteren, de deskundigheid van de betrokken professionals te vergroten en de scholen beter voor te bereiden op de komende curriculumvernieuwing. Subsidie kan worden aangevraagd t/m 2 november, het handboek verantwoording verschijnt op 21 augustus.

Verbreding aanbod en nieuwe samenwerkingsrelaties
In de nieuwe periode zijn er meer mogelijkheden voor verbreding via de aansluiting tussen binnen- en buitenschools aanbod en door activiteiten in het voortgezet onderwijs en mbo. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze al deelnemen, worden scholen die dat eerder niet deden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, dit mede in het kader van kansengelijkheid. Het levert een tweesporenbeleid op waarbij bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden én nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Introductie en contacten tussen de overheden
Vanwege de coronasituatie introduceerde minister van OCW het programma digitaal. Ze heeft de betrokken medeoverheden bedankt per mail en video incl. lesvoorbeeld, omdat een gezamenlijke startbijeenkomst in mei geen doorgang kon vinden. Het is de bedoeling de kennisdeling de komende jaren op verschillende manieren vorm te geven, zoals ook bij de eerste twee edities het geval was.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: