Kabinet overweegt andere drempel schatkistbankieren

Den Haag, 09 Juli 2019 /EZPress/ - Het kabinet heeft de beleidsdoorlichting van het schatkistbankieren met de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wijst in zijn reactie het opnemen van een aan- en uitknop voor het verplicht schatkistbankieren in de Wet fido af.

Wel gaat het kabinet kijken naar een wijziging van het drempelbedrag voor het verplicht schatkistbankieren. Dat neemt een deel van onze bezwaren tegen het verplicht schatkistbankieren weg.

Op 4 juli is de beleidsdoorlichting schatkistbankieren tezamen met de kabinetsreactie en de reactie van de VNG-IPO-UvW naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel van de beleidsdoorlichting was de evaluatie van het verplicht schatkistbankieren decentrale overheden. Vanwege deze verplichting moeten gemeenten liquiditeitsoverschotten aanhouden in de schatkist van het Rijk. Daardoor viel de EMU-schuld van de totale overheid lager uit. Deze EMU-schuld bevond zich tijdens de afgelopen recessie boven de Europese schuldnorm van 60% van het bbp.

Vrijelijk beschikken over liquiditeitsoverschotten
In de gezamenlijke reactie op de beleidsdoorlichting stellen wij samen met het IPO en de UvW, dat nu het hoofddoel van het schatkistbankieren is bereikt, decentrale overheden graag weer vrijelijk over hun liquiditeitsoverschotten beschikken. Daarmee wordt het autonomiebeginsel uit de Grondwet voor dit deel van de gemeentelijke huishouding weer leidend. Dit kan worden verwezenlijkt door in de Wet fido een aan en uitknop voor het verplicht schatkistbankieren op te nemen.

Daarnaast hebben we in deze gezamenlijke reactie aangegeven dat we graag een andere definitie voor de drempel willen, waarboven liquiditeitsoverschotten in de schatkist moeten worden aangehouden. De verplichting moet alleen gelden voor gemeenten met een per saldo positief financieel vermogen. Gemeenten met per saldo schulden horen in onze ogen niet met de administratieve overlast van het schatkistbankieren te worden geconfronteerd, zoals nu het geval is.

Reactie kabinet
Het kabinet geeft nu in zijn reactie aan dat het een aanpassing van de drempel voor het verplicht schatkistbankieren overweegt. Het opnemen van een aan- en uitknop in de Wet fido wijst het kabinet daarentegen af. Het kabinet vindt de autonome bewegingsvrijheid van gemeenten, provincies en waterschappen ten opzicht van het rijksbeleid van ondergeschikt belang.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: