SER wil meer urgentie in rijksbeleid laaggeletterdheid

Den Haag, 16 April 2019 /EZPress/ - In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid komt ook andere problemen zoals schulden, gezondheidsklachten, armoede of een slechte woonsituatie. De SER pleit in ‘Samen werken aan taal’ voor meer urgentie in het rijksbeleid.

Meer landelijke sturing
De SER wil een grotere landelijke sturing en een hoger rijksbudget: € 84 miljoen is te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen. Het lijkt er eerder op dat het dubbele bedrag nodig is. Maar allereerst moet het geld effectiever ingezet worden. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter gaan samenwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs.

Laaggeletterdheid interbestuurlijk thema
In het Interbestuurlijk Programma( IBP) van februari 2018 staat vermeld dat Rijk en gemeenten samen gaan optrekken om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Na brede consultatie via diverse bijeenkomsten worden hiervoor inmiddels nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld zoals een doelgroepanalyse, e-learning modules, monitortool en kwaliteitscriteria. Ook staan een landelijk expertisecentrum en vraaggerichte ondersteuning op stapel.

Regionale regierol voor 35 centrumgemeenten
De Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland‘ van maart 2019 legt de regierol voor laaggeletterdheid bij de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. Zo kunnen zij voortaan beter verbinding maken met het sociaal domein (jeugd, maatschappelijke ondersteuning, werk&inkomen) en de lokale educatie agenda’s (onderwijsachterstanden, voortijdig schoolverlaten). Ook kan er aldus overal sprake zijn van een adequate infra- en netwerkstructuur met het oog op signalering, werving, toeleiding, scholing en terugkomactiviteiten ten behoeve van de doelgroep.

Komende bestuurlijke afspraken
Het Rijk en de VNG willen binnenkort de IBP-uitgangspunten verfijnen in bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid. Het is de bedoeling dat gemeenten daardoor de inzet en het bereik van hun bestaand educatiebudget op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs/Web kunnen optimaliseren. Aansluitend kan uitbreiding van de middelen gewenst zijn gelet op het enorme probleem.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: