Opmerkingen VNG bij de Begroting Infrastructuur en Milieu

Den Haag, 02 November 2018 /EZPress/ - Volgende week, 6 tot en met 8 november, behandelt de Tweede Kamer de Begroting Infrastructuur en Milieu. De VNG vraagt aandacht voor vier onderwerpen: circulaire economie, mobiliteitsfonds, verkeersveiligheid en drugsdumpingen. Wij lichten deze onderwerpen toe.

Circulaire economie
Wij vragen de afvalstoffenbelasting stapsgewijs te verhogen. Alleen dan kunnen gemeenten goed anticiperen op de gevolgen en werken aan meer draagvlak onder onze inwoners.

Mobiliteitsfonds
Voor gemeenten is het belangrijk dat steden, kernen en economische zones goed en veilig bereikbaar zijn. Dit issue wordt steeds belangrijker door de toenemende verstedelijking. Bij deze ontwikkelingen past een fonds dat gebaseerd is alle vervoersmodaliteiten. Wij steunen het voornemen om het Infrastructuurfonds om te vormen naar een Mobiliteitsfonds voor een slimme en duurzame mobiliteit. En daarmee hoeven we niet te wachten tot 2030.

Verkeersveiligheid
Gemeenten gaan graag met andere decentrale overheden en Rijk aan de slag om een trendbreuk voor verkeersveiligheid te realiseren. Dit betekent dat gemeenten de risicogestuurde aanpak ondersteunen. Dit vraag wel om passende kaders en middelen die bijdragen aan het daadwerkelijk komen tot een trendbreuk voor verkeersveiligheid. Voor een risicogestuurde aanpak is een landelijke set van datagegevens en data-analyse essentieel zodat een analyse van de aan te pakken punten per regio, provincie, gemeente, wijk mogelijk is. Ook is een grote inzet van gemeentelijke BOA’s op de verkeershandhaving belangrijk om het tekort aan politiecapaciteit te compenseren.

Drugsdumpingen
Het ministerie van I&W had in 2014 een tegemoetkoming in de opruimkosten geregeld (via een cofinanciering van 50%), deze regeling is helaas gestopt. Samen met Landschappen NL, Natuurmonumenten, P10, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en Unie van Waterschappen (UvW) vraagt de VNG de Tweede Kamer de regeling structureel te maken en vereenvoudigd voort te zetten.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: