Rabobank: solide resultaat bij bescheiden economisch herstel

Utrecht, 24 Augustus 2011 /EZPress/ - Wereldwijd was er in de eerste helft van 2011 sprake van een bescheiden economisch herstel. De toegenomen wereldvraag en de gestegen export leidden ertoe dat Nederlandse producenten weer beperkt meer gingen investeren. De overheidsschuldencrisis in enkele Europese landen en de spanningen rond het staatsschuldplafond in de Verenigde Staten drukten het economisch herstel. Voor Nederland kwam daar de vastzittende woningmarkt nog bij. Dit alles leidde tot een laag consumentenvertrouwen.
Per saldo was het een goed halfjaar voor de Rabobank. De nettowinst steeg met 13% tot 1.854 miljoen euro en werd grotendeels aangewend om ons vermogen verder te versterken. Groei van het eigen vermogen is nodig om onze buffers op een solide niveau te houden. Door inhouding van de winst en de uitgifte van hybride vermogen steeg de tier 1-ratio met 0,5 procentpunt tot 16,2%. De vermogenspositie werd verder verstevigd en ook de liquiditeitspositie bleef onverminderd sterk. De Rabobank wist haar marktaandelen in de voor haar belangrijke markten te behouden.
De kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen bij de Rabobank Groep lieten een lichte groei zien. Vrijwel alle groepsonderdelen presteerden beter dan in de eerste helft van 2010. Het risicoprofiel van de kredietportefeuille van de Rabobank Groep verbeterde licht. De Rabobank heeft haar coöperatieve verantwoordelijkheid genomen door met een flexibele instelling hulp te bieden aan klanten die te lijden hadden onder de gevolgen van de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. De gevolgen van deze uitbraak voor de glasgroenteteelt in Nederland en het laatcyclische karakter van de bouw hadden hun invloed op de waardeveranderingen. De Rabobank heeft slechts een zeer beperkte netto-exposure op Europese overheidsobligaties (PIIGS) die door de markt op dit moment als onvoldoende kredietwaardig worden gepercipieerd.

Verdere versteviging vermogensratio’s
Evenals de kredietverlening vertoonden ook de toevertrouwde middelen een bescheiden groei. Deze stegen op groepsniveau met 2% tot 305 miljard euro. De spaargelden bij buitenlandse directbanken namen verder toe. Onder invloed van hogere rentebaten en een toename van de overige resultaten nam in het eerste halfjaar van 2011 de nettowinst van de Rabobank Groep met 13% toe tot 1.854 miljoen euro. Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 10,8%. Door inhouding van de winst en de uitgifte van hybride vermogen steeg de tier 1-ratio met 0,5 procentpunt tot 16,2%. Door de nettowinstgroei steeg de RAROC met 2,0 procentpunt tot 16,8%. De efficiencyratio verbeterde tot 59,7% en het eigen vermogen nam met 4% toe tot 43 miljard euro. De Rabobank Groep heeft een zeer beperkte netto-exposure van 690 miljoen euro op overheidsobligaties van de zogenoemde PIIGS-landen die door de markt als minder kredietwaardig worden gepercipieerd. De cumulatieve waardeveranderingen op Griekenland bedragen 104 miljoen euro per 30 juni 2011.

Groei van de kredietverlening
De groei van de economie zorgde in Nederland voor een beter investeringsklimaat. Ook de omvang van de hypotheekportefeuille vertoonde een beperkte groei. Per saldo groeide de kredietportefeuille private cliënten van de Rabobank Groep in de eerste helft van 2011 met 1% tot 441 miljard euro.Bij de lokale Rabobanken en Obvion was er sprake van groei van de kredietportefeuille, evenals bij De Lage Landen en Rabo Vastgoedgroep.

Beheerd en bewaard vermogen van klanten stabiel
Veel aandelenbeurzen lieten over de eerste helft van 2011 een lichte daling zien en de rendementen op obligaties waren, ondanks de schuldencrisis, over het algemeen gematigd positief.In de eerste helft van 2011 hielden de positieve cashflow en de negatieve valuta- en beleggingsresultaten elkaar min of meer in evenwicht en zodoende bleef het beheerd en bewaard vermogen van klanten nagenoeg stabiel op 269 miljard euro. Meer dan de helft van het vermogen wordt beheerd door Robeco, ongeveer een kwart door Sarasin en het overige door Schretlen & Co, Rabo Vastgoedgroep en de lokale Rabobanken.

Waardeveranderingen 29 basispunten
Ondanks het economisch herstel, dat een positieve invloed had op de ontwikkeling van de waardeveranderingen, zorgden diverse factoren toch voor een beperkte stijging van de waardeveranderingen. Zo veroorzaakten de aanhoudend ongunstige marktomstandigheden in de vastgoedmarkt een toename van de waardeveranderingen bij het vastgoedbedrijf en namen de lokale Rabobanken een extra voorziening voor de glasgroenteteelt als gevolg van de EHEC-problematiek. Bij Rabobank International zorgde ACC Bank in Ierland ervoor dat de waardeveranderingen daar hoog bleven. In het eerste halfjaar van 2011 kwam de post waardeveranderingen op groepsniveau uit op 618 miljoen euro. Gerelateerd aan de gemiddelde kredietportefeuille bleven de waardeveranderingen met 29 basispunten op hetzelfde niveau als in 2010.

Hervorming woningmarkt
Een oplevende woningmarkt kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het consumentenvertrouwen en een verdere opleving van de economie. Mede vanuit deze optiek heeft de Rabobank een integraal plan gelanceerd om de woningmarkt te hervormen. De vooralsnog tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting per 1 juli is weliswaar een goede eerste stap, maar Rabobank is van mening dat er meer moet gebeuren om een blijvend herstel van de woningmarkt te realiseren en het vertrouwen te herstellen.

Wet- en regelgeving
De Rabobank is van mening dat de voorstellen van Basel III, gericht op versterking van de vermogensbuffers en verbetering van de liquiditeit, de financiële stabiliteit ten goede komen. Daarnaast staat echter ook diverse andere wet- en regelgeving op stapel. Dit alles bij elkaar trekt naar verwachting een zware wissel op de toekomstige financiële positie van het Nederlandse bankwezen. Als we niet oppassen dreigt deze cumulatie de reserveringscapaciteit van het Nederlandse bankwezen aan te tasten, waardoor zij vervolgens minder krediet kan verlenen. Dit kan het economische herstel belemmeren. Het is daarom van groot belang dat de diverse beleidsvoorstellen consistent zijn, in hun onderlinge samenhang worden bezien en geen risico vormen voor de toekomstige stabiliteit en het kredietverschaffend vermogen van het financiële bestel.

Vooruitblik
Door de voorlopig nog aanhoudende problematiek van de internationale schuldencrisis zal het groeitempo van de Nederlandse economie ook in de tweede helft van 2011 relatief laag zijn en blijven de onzekerheden in de markten en bij onze klanten groot. Naar verwachting zal de groei van de kredietverlening en de toevertrouwde middelen gematigd blijven. Ondanks de huidige onrustige situatie op de financiële markten is de Rabobank positief gestemd over het winstniveau voor geheel 2011, aangenomen dat de huidige economische omstandigheden niet zullen verslechteren. Dat gebruiken we, zoals altijd, om onze vermogenspositie op een passend niveau te houden, zodat we onze klanten ook in de toekomst duurzaam kunnen blijven bedienen.

//Einde bericht

Bron: Rabobank

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: