Pressroom Energy Resources Holding

ERH B.V. start procedure voor vergunning kerncentrale

Energy Resources Holding B.V. heeft vandaag (7 september) aan de Minister van VROM mededeling gedaan van het voornemen tot de bouw van een kerncentrale bij Borssele (voorheen: startnotitie MER).

`s-Hertogenbosch, 07 September 2010 /EZPress/ - Energy Resources Holding B.V. heeft vandaag (7 september) aan de Minister van VROM mededeling gedaan van het voornemen tot de bouw van een kerncentrale bij Borssele (voorheen: startnotitie MER).

Gerard Uytdewilligen, CEO van Energy Resources Holding: 'Nieuwe kernenergie past ons inziens bij energie- en klimaatuitdagingen waar we in Nederland en Europa voor staan. We hebben de mogelijkheden voor nieuw kernvermogen uitgebreid verkend. Nu wordt het tijd om in goed contact met de samenleving te starten met de procedure die moet leiden tot een vergunning voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale.'

De vraag naar elektriciteit blijft onverminderd groot en zal naar verwachting ook de komende jaren alleen maar toenemen mede vanwege de verdere elektrificatie van de maatschappij, o.a. bij het vervoer. Tevens is er in Nederland en Europa een grote vervangingsvraag op komst als het gaat om centrales. Kernenergie is een van de verstandige transitiemiddelen naar een duurzame energiehuishouding op lange termijn.

Energy Resources Holding kiest voor een nieuwe kerncentrale omdat het past bij de uitdagingen rondom klimaatverandering, vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het betrouwbaar en betaalbaar houden van de energievoorziening waar we als samenleving voor staan. Als 50 % eigenaar van de huidige kerncentrale in Borssele, heeft Energy Resources Holding al lang ervaring met kernenergie.

Waarom Borssele?

De locatie Borssele is voor Energy Resources Holding een logische keuze. Vanwege de technische en infrastructurele eisen rondom kernenergie, maar ook vanwege de kennis bij de locale overheden en bedrijven om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen. Dit heeft geleid tot de aanwezigheid van een maatschappelijk draagvlak in de regio. Borssele is tevens een door de Rijksoverheid aangewezen waarborglocatie in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.


Vervolgstappen

Om een kerncentrale te kunnen bouwen en exploiteren, zijn onder andere vergunningen op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet noodzakelijk. Voorafgaande aan de vergunningenprocedure moet een milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.) worden doorlopen. In het kader van beide procedures zullen meerdere inspraakrondes worden georganiseerd. Met de schriftelijke mededeling van het voornemen van ERH tot de bouw van een kerncentrale aan het bevoegd gezag is een eerste stap gezet in de procedure om te komen tot een millieueffectrapport (MER).

Energy Resources Holding, als initiatiefnemer van deze m.e.r.-plichtige activiteit, heeft dit voornemen vandaag schriftelijk medegedeeld aan het bevoegd gezag. Dit is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende besluit. De Minister van VROM is de coƶrdinerend minister voor de m.e.r.-procedure.

De indicatieve planning van het project op hoofdlijnen is als volgt:

Indiening vergunningaanvraag en het MER - 2012
Verkrijging van alle benodigde vergunningen - 2014
Start bouw - 2015
Start levering elektriciteit - 2019

Meer over de startnotitie: Lees en/of download de startnotitie op onze website: www.erhbv.nl

//einde bericht

Bron: Energy Resources Holding

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution B.V. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: